Tuesday, December 26, 2006

BereshitBereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets.
1:2
Veha'arets hayetah tohu vavohu vechoshech al-peney tehom veruach Elohim merachefet al-peney hamayim.
1:3
Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or.
1:4
Vayar Elohim et-ha'or ki-tov vayavdel Elohim beyn ha'or uveyn hachoshech.
1:5
Vayikra Elohim la-or yom velachoshech kara laylah vayehi-erev vayehi-voker yom echad.
1:6
Vayomer Elohim yehi rakia betoch hamayim vyhi mavdil beyn mayim lamayim.