Friday, December 23, 2005

Feliz Chanukah
Shabat Shalom e Chanukah sameah, hibuk,Andre Moshe Pereira
( Presidente da Direcção da Koah)